En lekfull spelvärld i förfall

Flera av målerierna har taktila groteska utväxter av oljefärger. Det är växter, textilier och lekfulla varelser precis på gränsen till det otrevliga i Björn Camenius utställning Tales from the basement på Galleri Lars Hjelm i Karlstad.

Björn Camenius – Bad Crops. Olja på duk. Foto: Graziella Loyrette

Det är något välbekant över både miljöer och objekt. Vad jag ser är inte en verklig majskolv avbildad, det här är en abstraherad avbildning av hur en typisk majskolv ser ut, kanske en leksaksmajskolv eller någon rekvisita i en teaterföreställning. Fönster, piedestaler, pelare och växter. Målningarna skulle kunna vara avbildningar av scenografier målade med ett teatralt filter. 

För mig är detta filter hämtat från en estetik som återfinns inom spelgrafik. Lekfullheten och fiktionen skruvas på så sätt upp ännu mer och något farligt mera abstrakt förfall kommer in i bilderna där former och ansikten förvrängs. Detta som jag tolkar som digitalt och glitchigt abstraherande kan lika gärna tolkas som naturens krafter som tar över genom snabba, bestämda färgfält och texturer som skapar en kontinuerligt slingrande framväxt och krokiga rörelser i bilderna.

Björn Camenius – W K. Olja på duk. Foto: Graziella Loyrette

Ett lekfullt men destruktivt spel framförs, en lek som fortfarande håller sig precis innanför gränsen till att vara vacker även om den kan vara skrämmande och stökig. Detta farliga och allvarsamma i bilderna är starkt, vi får skönheten i det stökiga bevisat för oss.

Björn Camenius – Save the old theatre. Olja på duk. Foto: Graziella Loyrette

Bildkompositionen och uppbyggnaden av både karaktärer och miljöer  utstrålar en direkthet i beslutsfattandet. Ofta består dessa dimmiga kalla miljöer av en avskalad sfärisk ljussättning, gärna i lila skymning, där en mängd objekt placerats och byggts ihop till byggnader, möbler, växter eller karaktärer och ibland någonting mer odefinierbart som befinner sig någonstans där emellan.

»Det sägs att det är jag på bilden« säger Lars Hjelm.

Fantasivärldar som dessa tänker jag mig skapas genom drömtillstånd där mängder av förbiflimrande bilder tillsammans formar gränser mellan att vara, att ha varit och bli till.

A playful game world in decline

Several of the paintings have tactile grotesque growths of oil paints. There are plants, textiles and playful creatures just on the edge of the unpleasant in Björn Camenius exhibition Tales from the basement at Galleri Lars Hjelm in Karlstad.

Björn Camenius – Bad Crops. Oil on canvas. Photo: Graziella Loyrette

There is something familiar about these environments and objects. What I see is not a real corncob depicted, this is an abstract depiction of how a typical corncob looks like, maybe a toy corncob or some supplies in a theatre show. Windows, pedestals, columns and plants. The paintings could be images of scenography painted with a theatrical filter.

For me, this filter derives from an aesthetics found in game graphics. The playfulness and fiction are scaled up and a more dangerous and more abstract decay comes into the pictures where shapes and faces are distorted. This, which I interpret as digital and glitchy abstracting, can equally be interpreted as the forces of nature that transcend through fast, determined color fields and textures creating continuous winding emergence and crooked movements in the images.

Björn Camenius – W K. Oil on canvas. Photo: Graziella Loyrette

A playful but destructive game is performed, a game that still stays just inside the edge of being beautiful, although it can be scary and messy. This dangerous and serious tone in the pictures is strong, there is beauty in all things messy.

Björn Camenius – Save the old theater. Oil on canvas. Photo: Graziella Loyrette

 

The image composition and the building of both characters and environments exude a directness in decision making. Often these foggy cold environments consist of a spherical lighting, preferably in purple twilight, where a variety of objects are placed and built into buildings, furniture, plants or characters and sometimes something more indistinguishable somewhere in between.

»It is said that I am in the picture,« says Lars Hjelm.

Fantasy worlds like these, I think, are created by dream states where a multitude of confusing images together form boundaries between being and becoming.

Important additions to just super beautiful images

Graziella Loyrette was in Karlstad and became overwhelmed when visiting Sandgrund, the artist Lars Lerin’s very own permanent art gallery.

Lars Lerin – För dig naken, 2016-2017, Aquarelle. Photo: Graziella Loyrette

I approach them to see how they are made. What did the process look like? Is it from a photo or from a real environment? Is it sketched, masked, painted in several layers? These are water color paintings, lots and large.

»How can all this be made by one person?«
»A lonely house, just like the one we have«, I overhear some visitors exchanging thoughts around the artworks.

Forests, empty spaces, boat yards. Light, darkness and reflections in a wide color spectrum are captured in several works almost magically through the free aquarelle technique. Bodies and humans are more difficult to catch with these pigments floating around freely in water. But I think I understand that it’s not the places in themselves that attract, maybe it’s the people who are there and what they do there that interest us? At least that’s what I fantasize around.

Lars Lerin – Sjöfart, 2015, Aquarelle. Photo: Graziella Loyrette

Homoerotic motifs are featured in the series För dig naken, 2016-2017, which could be profile pictures from Grindr and Sjöfart, 2015, with historical motifs of sailors added to the edges of the beautiful environmental images, the pictures remind me of motifs from the Fassbinder film Querelle. These are an important addition to the beautiful paintings that, to me, otherwise become quite uninteresting when the enthusiasm of the reinforced realism is over.

Lars Lerin – För dig naken, 2016-2017, Aquarelle. Photo: Graziella Loyrette

There is plenty of seating. It’s needed. This feels like a mix of us strolling around in a park or being in some kind of training facility to train us to digest a lot of pictures. Walking around among pictures in this way is something else than seeing them flick past in the flow of a screen, the materiality, the amount of work and the forces that made these images is so noticeable.

Aquarelle works by Lars Lerin at Sandgrund Konsthall. Photo: Graziella Loyrette

The amount of work is overwhelming.
It never ends. I can not take in all this. And I do not think I want that anyway.

Viktiga tillägg i annars bara super-vackra miljöbilder

Graziella Loyrette var i Karlstad och blev överväldigad när den besökte Sandgrund, konstnären Lars Lerins alldeles egna permanenta konsthall. 

Lars Lerin – För dig naken, 2016-2017, Akvarell. Foto: Graziella Loyrette

Jag närmar mig dem för att se hur de är gjorda. Hur har processen gått till? Är det från ett foto eller från en miljö? Är det skissat, maskerat, målat i flera lager? Det är akvarellmålningar, massor och stora.

»Jag fattar det inte, hur hinns det med allt detta målande?«
»Ett ensamt hus, precis ett sånt som vi har«, hör jag några besökare utbyta tankar kring.

Skogspartier, ödsliga rum, båtvarv. Ljus, mörker och speglingar i ett brett färgspectrum fångas i flera verk nästan magiskt genom den fria akvarelltekniken. Kroppar och människor är svårare att fånga med dessa pigment som flyter fritt runt i vatten. Men jag tycker mig förstå att det inte är platserna i sig själva som lockar, kanske är det människorna som befinner sig där och vad de gör där. Det är sånt jag fantiserar kring i alla fall.

Lars Lerin – Sjöfart, 2015, Akvarell. Foto: Graziella Loyrette

Homoerotiska motiv återfinns i serien För dig naken, 2016-2017, som skulle kunna vara profilbilder från Grindr och Sjöfart, 2015, med historiska motiv av sjömän tillagda i kanterna av de vackra miljöbilderna, bilderna påminner om motiv från Fassbinder-filmen Querelle. Dessa utgör ett viktigt tillägg i dessa vackra målningar som för mig annars blir ganska ointressanta när entusiasmen över den  förstärkta realismen lagt sig.

Lars Lerin – För dig naken, 2016-2017, Akvarell. Foto: Graziella Loyrette

Det finns gott om sittplatser.
Det behövs. Det här känns som en blandning av att vi strosar runt i en park eller är på en slags träningsanläggning för att träna oss att ta in mängder av bilder. Att gå runt bland bilder på det här sättet är något annat än att se dem flimmra förbi i flöden på en skärm, den materiella tyngden, arbetsbördan och drivkrafterna som skapat bilderna blir så påtaglig.

Akvareller av Lars Lerin på Sandgrund Konsthall. Foto: Graziella Loyrette

Mängden verk är överväldigande.
Det tar aldrig slut. Jag kan inte ta in allt det här. Det vill jag nog inte iheller.

 

Poetic beats and unsettled sceneries

There is a lot of darkness. In the middle of all this a tree with golden leafs is shining, in front of which Emanuel Tägil is performing The Countryside Smiles to the Ghosts EP in Bengtsfors. It’s incredibly cold. But that’s fine.

Emanuel Tägil performing The Countryside Smiles to the Ghosts EP in Bengtsfors, Emanuel Tägil and Martina Lundkvist. Photo: Graziella Loyrette

There’s a Death Star Above Us is performed with a fast traveling rhythmic beat transforming into rushing drums. We get to follow a poetic sentimental story. »We went skiing in the black death mountains for fun«, is one of several lyrics lines forming strong visual scenes while leaving room for expanding cognitions.

Emanuel Tägil. Photo: www.emanueltagil.se

A dramatic bird’s-eye view over dark scenes creates emotions moving just in between misery and hope. The forest green velvet jacket, ushanka-hat and overall wintry look of Emanuel Tägil on voice and guitar and Martina Lundkvist on choir and bass reinforce these cold stories. When traveling away from something, this is what I want to listen to, away from boredom and dangers through an unsettled avalanche towards another planet.

I look through a fence, I look at the performance standing on the road on the other side of a hill. Above me I see a place that does not seem to exist and I do not know how to enter. After a while I enter through some bushes to the mysterious intro of Go Back into the Woods You.

It’s nice to see Emanuel Tägil live, it’s the first time for me. I’ve listened to The Countryside Smiles to the Ghosts EP released in March 2018. It’s dark and cold, but everywhere there are lights in different colors. In small windows with curtains shadows are moving. In the background, several small fires are burning.

Emanuel Tägil on Spotify

Empowering femme-worlds

Makeup, perfume and pink lighting takes us into a united exploration where everything is allowed, positive, empowering and affirming. Sissy Bomb by Martin Forsberg visualizes non-binary gender expressions.

Sissy Bomb by Martin Forsberg. Photo: Res

The introduction to the work we get from the from Vänersborg’s Library expresses a great love for the performance and at the same time seems to lack a vocabulary for what is wanted to be expressed. It is remarkable that the dancers are presented before the performance as two men who are challenging norms, which is misleading when Sissy Bomb’s clear and pronounced focus is on gender bending through non-binary gender roles and expressions. However, Sissy Bomb communicates and convinces quickly and self-evident, a binary gender system does not exist in this dominant soft and inconstant safe space.

Two people are applying make up, they sit on the floor next to each other. The venue in Vänersborg is filled with tulle, pink lighting and perfume scent. In microphones that transforms the sound to lighter or darker voices, they continuously tell what they are and how they change. Through this game they now decide what all around us is, they tell us what we are seeing. The make up takes them into a united trial where everything is allowed, positive, empowering and affirmative.

Sissy Bomb by Martin Forsberg. Photo: Res

The continuous transformation process soon expands on the stage. A pile of clothes is used to embody stories about different states and characters. One of many beautiful choreographic moments occurs when the dancers trough words are describing what each movement they make represents. One of many great things about dance is how it can make us understand how movements can make us relate to events, feelings and situations and make us move quickly between them. It is like these states are stored in our bodies and can be picked up. From movement to movement, we now move quickly to completely different states, places and events, and we seem to be existing in several femme-worlds at the same time. Through the music and sound of Tami T, the scene changes from a quiet, soft searching to a powerful, enriching synchronized dance.

In many contexts in society, unfortunately, we still have not reached to the point that it is acknowledged that there are more than two genders, and that all gender roles are changing and can be endlessly expressed.

Sissy Bomb by Martin Forsberg. Photo: Res

»For some young people, this is something new, they do not seem to know how to handle the situation.« Explains the dancer and performance artist Snorre Jeppe Hansen for Gallery Extra. This is why, Sissy Bomb is important, every young person should have the chance to visit this safe space.

»We have managed to get extra funding to show dance performances like these.« Says Thomas Johansson, Vänersborg Library. Thomas Johansson, saw the show the first time a year ago and is very happy to be able to take it to Vänersborg. The performance is shown for several pupils in the city.

Concept and choreography: Martin Forsberg
Dance and choreography: Casper-Malte Augusta, Snorre Jeppe Hansen and Daniel Jeremiah Persson
Music and sound: Tami T
Light design: Uli Ruchlinski
Sound design: Tanya Johansson
Production: Therese Johnson, Dansestation Turnékompani
Photo: Res

Stärkande femme-världar

Smink, parfymdoft och rosa belysning för oss vidare in ett förenat prövande där allt är tillåtet, positivt, stärkande och bekräftande. Sissy Bomb av Martin Forsberg synliggör icke-binära könsuttryck.

Sissy Bomb av Martin Forsberg. Foto: Res

Introduktionen vi får av verket av Vänersborgs Bibliotek uttrycker en stor kärlek för dansföreställningen och verkar samtidigt delvis sakna vokabulär för det som vill uttryckas. Anmärkningsvärt är att dansarna presenteras innan föreställningen som två män som utmanar normer, vilket är vilseledande när Sissy Bombs tydliga och uttalade fokus kretsar kring genderbending genom icke-binära könsroller och uttryck. Sissy Bomb kommunicerar och övertygar dock snabbt med självklarhet, i det dominant mjuka och föränderliga scenrummet existerar inte ett binärt könssystem.

Två personer sminkar sig, de sitter på golvet bredvid varandra. Festsalen i Vänersborg är fylld av tyll, rosa belysning och partymdoft. I mikrofoner som förställer ljudet till ljusare eller mörkare röster berättar de kontinuerligt vad de är och hur de förändras. Genom leken bestämmer de nu vad allt runtomkring oss är, de berättar för oss vad det är vi ser. Sminket för dem vidare in ett förenat prövande där allt är tillåtet, positivt, stärkande och bekräftande.

Sissy Bomb av Martin Forsberg. Foto: Res

Den kontinuerliga förvandlingsprocessen tar snart plats i scenrummet. En hög med kläder används för att förkroppsliga berättelser om olika tillstånd och karaktärer. Ett av många vackra koreografiska moment infaller när dansarna genom ord beskriver vad varje rörelse de gör föreställer. En av många fina saker med dans är hur den kan få oss att förstå hur rörelser kan få oss att relatera till händelser, känslor och situationer och få oss att snabbt förflytta oss emellan dessa. Det är som att dessa tillstånd finns sparade i våra kroppar och kan plockas fram. Från rörelse till rörelse förflyttas vi snabbt till helt olika tillstånd, platser och händelser och vi verkar kunna befinna oss i flera femme-världar på samma gång. Genom musik och ljudbild av Tami T växlar scenen från stillsam, mjukt sökande till en kraftfullt, stärkande synkroniserad dans.

Inom flera sammanhang i samhället har vi tyvärr fortfarande inte nått fram till att det är en självklarhet att det finns fler än två kön, och att alla könsroller är föränderliga och kan uttryckas på oändliga sätt.

Sissy Bomb av Martin Forsberg. Foto: Res

»För vissa ungdomar är det här något nytt, de verkar inte veta hur de ska hantera situationen.« förklarar dansaren och performancekonstnöreren Snorre Jeppe Hansen för Gallery Extra. Därför är Sissy Bomb viktig, varje högstadieelev borde få chansen att besöka detta safe space.

»Vi har lyckats få extra finansiering för att kunna visa dansföreställningar som dessa.« säger Thomas Johansson, Vänersborgs Bibliotek. Thomas Johansson, såg föreställningen första gången för ett år sedan och är jätteglad att kunna ta den till Vänersborg. Föreställningen visas för flera högstadieklasser och gymnasieklasser.

Koncept och koreografi: Martin Forsberg
Dans och koreografi: Casper-Malte Augusta, Snorre Jeppe Hansen och Daniel Jeremiah Persson
Musik och ljudbild: Tami T
Ljusdesign: Uli Ruchlinski
Ljuddesign: Tanya Johansson
Produktion: Therese Johnson, Dansstationens Turnékompani
Foto: Res

Dramatiska bildrutor av parallella världar

Bildrutor mot en inre värld av olika känslostämningar. Kroppar, växtlighet eller tveksamma emojis? Precis så mångtydig, färgstark och uttrycksfull kan verkligheten ibland te sig. Eva Hansson är en av konstnärerna i Skapargruppen i Ekeby.

Eva Hansson – Dessa Skira. Olja på duk. Foto: Graziella Loyrette

Skapargruppen i Ekeby får låna möbelbutikens lokal när sommarsäsongen är över. Skapargruppen är en konstnärsdriven förening, deras utställningar är mycket välbesökta. Hela tiden kommer det in nya grupper av besökare i lokalen. Det som lockar utöver konsten kanske är kaffet, flera olika sorters kakor och det varma och personliga välkomnandet som varje besökare ges. 

Eva Hanssons oljemålningar är tätt placerade på möbelbutikens vita vägg med brun bård. Framför tavlorna står blå och vita stolar redo för kaffe och samtal med konstnärerna. Lokalen har lånats tillfälligt för Skapargruppens konstutställning i Ekeby. Direkt vid första anblicken är Eva Hanssons målningar lekfulla och fantasifulla. Efter en stund känns motiven också realistiska, det känns som att jag sett dessa färger, texturer och mönster i naturen. Lavar och mossa på stenar, bubblor i vattendrag eller skarp sol i motljus. Vår omgivning kan se ut på det här sättet. Precis så färgstark och uttrycksfull kan verkligheten ibland te sig.

Färgfält i gult, rött och blått balanseras mot varandra och skapar ett fullspectrum i motiven som bidrar till den oförklarliga igenkänningsfaktorn. Återkommande i målningarna ställs färgfält i relation till varandra för att skapa former, djup och rörelse i bilderna. Texturen är viktig för bildspråket, handen har lämnat tydliga spår av både hastiga spetsiga rörelser och mjuka former som lyckas skapa dramatik i relation till varandra. Tittar jag närmre eller återkommer till ett motiv vid ett senare tillfälle så finns här alltid mer att upptäcka. På vissa ställen tycker jag mig urskilja, kroppar, växtlighet och en tveksam emoji bland de många cirklarna.

Tavlorna är tätt placerade ovanför en brun bård. Eva Hansson, utställningsvy, Skapargruppen, Ekeby. Foto: Graziella Loyrette

Vår hjärna matas ständigt med bilder genom foto, video och illustrationer på Internet och vi lär oss att tolka våra visuella intryck som tydligt strukturerade och stiliserade. Ibland tänker jag att vi ser på allt i vår omvärld som om den vore en tecknad film, där allt är konkret, lättförståeligt och tydligt illustrerat. Men egentligen kan verkligheten ges lika många tolkningsmöjligheter som det finns ögonblick. Eva Hanssons uppradade motiv ovanför den bruna bården i möbelbutiken i Ekeby bildar en serie av fönster ut mot en inre värld av olika känslostämningar.

Why is colonisation related to art?

When states and groups are conquering and dominating, to them, more or less foreign territories it is called colonisation. Most countries in the world have been colonised and many countries and states existing today are created through colonialism. How’s this related to art?

World empires and colonies 1936. Illustration: CC BY-SA 3.0

Colonialism can be hard to define and limit. Colonial expansions through history have often taken form of conquests, robberies, slavery and massacres. In some cases the population of the conquered territories have died due to new diseases brought by the colonisers. A common form of colonisation is also cultural, political and technical impact that more or less erases the indigenous culture. This process of erasure of culture in favour for another dominant culture can also be defined through the expression cultural imperialism.

The most know cases of colonialism through history is the colonisation of Africa, United States and Australia, but there are colonisation wherever you look in history. Even a small and harmless country like Sweden practised colonialism in some ways, for example through the embarrassing New Sweden existing 1638-1655 by the Delaware river in North America and Sápmi, the historical land of Sami people, that was conquered through colonisation.

Traces of colonisation exists in how society, art and mainstream culture produces images of what the ‘usual’ human looks like, acts like, moves like etc. and positions this in contrast to the ‘unusual’ human, when actually us humans could all be super usual and unusual at the same time.

One idea towards a solution is to try to conflict and erase the normative structures that repeats and creates images of whats included or excluded in a social group. Artist and art institutions are in a great position to put some work in to this process towards making several worlds, terretories and life stories be co-existing on equal premisses.


Sources:

Horvath, Ronald J. (1972). A Definition of Colonialism. Current Anthropology, vol 13(1):45-57.
Nationalencyklopedin, online, 3th of november 2009, headword: kolonialism.